Sets Electricitat tota l'energia que et faci falta Botex PSA 321 Distribuidor trifàsic 32A amb 6 fusibles. 25€/dia Escomesa Cetac 32A Escomesa de 5 pins de 25 m. de llargada 10€/dia Escomesa Cetac 16A Escomesa de 3 pins de 25 m. de llargada. 10€/dia Equip de veus Yamaha EMX 312sc 2 tops + cablejat 300€/dia Equip de veus Yamaha EMX 212c 2 tops + cablejat 300€/dia XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX €/dia